‘பல்’கலை!
70.00

பல் மருத்துவத்தைப் பற்றி மருத்துவர் தீபக் தாமஸ் சுவையான வரலாறு போலவும், புள்ளிவிவரம் போலவும், இலக்கியச் சாரல் போலவும் இனிமையாக எழுதியிருக்கிறார்.

0